Recents in Beach

Bodo Shayari HD Images | Bodo Shayari Download


Bodo Shayari HD Images | Bodo Shayari Download


Bodo Love Shayari:


 •   जाय दिनखालि नों

गोसो खांगोन आंनि अन्नायखौ

गाबगोन नों सानसे नोंदि थगायसुला.....

 

bodo shayari images, bodo shayari photo
bodo-shayari-image
      

Bodo Shayari Images | Bodo Love Shayari | Bodo Sad Shayari  

         गोरोन्थिया नोंनिल नङामोन | Gwrwnthia Nwngnilo Nongamwn             

 • सोरनिबा अन्नायाव बिखा खामहोना नाय

       अब्लासो मिथिगोन रजेखौ नेनाया बेसे बिखा खामथाव,

      फेसबुक वाट्सवबआवथ गोबां लोगो मोनो

      नाथाय बिसोर मा मिथिनो दाव दाव बिखानि जोंब्लावनाय।।

 

bodo sad shayari, bodo love shayari
bodo-shayari-images


 • सोरनिबा अन्नायखौ मोन्नानै जुलि जानायानो

      गोसो थोनायनि देरहानाय नङा रजे-

      नोंनिफ्राय गोजानाव थानानैनो

      बै सानबोलावरिखौ बिलिरै बिलिरै आं मिनिखैरेगोन रजे...

 

bodo love shayari, bodo shayari photo
bodo-shayari-images


 • आंहा नोंजों देहायालसो गोजान जादों,

       गोसोआथ' दिनैबो नोंखौल' मोजां मोनो।।

 

bodo shayari pic, bodo shayari love images
bodo-shayari-pics


 •  गोसोआथ' हास्थायो रजे नोंनि सुलु लानो,

        नाथाय गिनाय मोनो रावखौ नोंनि...

        खोनाफ्रोमबो साला गोसोआ बोदोर जायो।।

bodo shayari pic, bodo shayari image
bodo-shayari-pics


 •  अन्जालु जेब्लानो आंखौ गोसो खाङो

        फैफिन नों,

        हाजार बार फैफिन नों

        नोंखौ नेनायैनो मोनफैफिनगोन....

 

bodo shayari image, bodo shayari pic
bodo-shayari-images


 • थारैनो आंहा जाबायबा गोरोन्थि

       बिनि थाखै I Really Sorry!

 

Bodo Shayari Images, bodo shayari photo
bodo-shayari-images


 •  दिनै नोंनि आंनि गेजेराव जानो हागौ

        गोबां फारागथि दंसै-

       थेवबो नोंनि मुङाव होखानाय समफोराव

       आं दिनैबो हारसिं.....

 

Bodo shayari photo, bodo shayari image
bodo-shayari-images


 • मोनसे समाव बिबो आंनो

       मोजां मोन्नायनि लायजाम हरदोंमोन,

       आंनि मुंजोंनो लायजामा बुंफबनायमोन,

       खोनादों दिनै बियो आंनि मुं खोनाबानो रागा जोंसै,

       जाया सानसे गावनि गोर्बोआव

       आंनिनो मुं लिरनायमोन....

 

Bodo Shayari HD Images, bodo shayari pics
bodo-shayari-images


 •  बे मुलुगाव सिनाय मोनै जाना थानायनो मोजां,

        दुखुखौथ' बांसिन आंगोआसो होयो....

 

Bodo Shayari HD Images, bodo shayari image download
bodo-sad-shayari-images


 •  जिउआव मानो बिबदि जायो

        जायखौ आं जोबोद मोजां मोनो,

        बियो आंनि जिउनिफ्रायनो

        जोबोद गोजानाव जानगारलाङो।।

 

Bodo Shayari HD Images, bodo shayari image download
bodo-sad-shayari-images


 • थार अन्नाया माब्लाबाबो जोबलाङा,

       बियो समजों लोगोसे सिरिल थाथयो....

 

Bodo Shayari HD Images, bodo shayari pics downloads
bodo-love-shayari-images • नोंनि अनगा गोथाङै थांना थानो हानाय नङा

       मोनसेल' खावलायनाय आंनि

       जेब्लानो नागारलांनो सानो गोसो नोंनि

       मिनिखैरोना बिस दौलांनो बावनो नाङा....

 

Bodo Shayari HD Images, bodo shayari hd images download
bodo-love-shayari-images


 •  नों आरो नोंनि मोनफ्रोमबो बाथ्राखौनो

        मानोबा जोबोद मिलौनाय मोनो,

        जानो हागौ बेनो मोजां मोनलायनायनि

       गिबि मोन्दांथि

Bodo Shayari HD Images, bodo shayari download
bodo-love-shayari-images

 

 •  सिखिरि मानसिफोरनो दिन्थिफ्लानायानो

        अन्नाय नङा,

        नाथाय गोसो मोदोम जिउजों मानिनायासो।।

 

Bodo Shayari HD Images, bodo shayari download
bodo-love-shayari-images


 •  सान्दोंमोन दोनखोमानो दुखुखौ,

        नाथाय बे मेगन थायनैया

        आंखौ माथो लोगोखौनो होथारा....

 

Bodo Shayari HD Images, bodo shayari photo
bodo-sad-shayari-images


 •  मोनफ्रोमबो बाथ्रानि फिन्नायखौलाय

        एरैनोबा होयो नों,

        नाथाय गोनां खोथानि फिन्नायखौबा

       मिनि मिनि दानगारो नों.....

 

Bodo shayari image, bodo sad shayari
bodo-sad-shayari-images


 •  मानो एसेबां अनफ्लांखोथाय नोंखौ सना

       नेवसिजाब्लाबो सानफ्लांबाय थायो

       नोंखौल मानोबा......

 

bodo sad shayari image, bodo shayari download
bodo-sad-shayari-images


 •  सोरगोफुरिखौथ' दिनैसिम नुफेराखै

        नाथाय जेराव नों थायो

        बेनो सोरगोफुरि आंनि थाखै....

 

bodo romantic shayari pics, bodo love shayari images
bodo-love-shayari-images • जेब्ला नों आंखौ जोथोन लायो

       गावखौनो मुलुगनि सुखुखौ

       मोनजोबनाय बादि मोनो।।

 

bodo love shayari image, bodo shayari image
bodo-love-shayari-images


 • खुदुमनो नोंनि रारौ गुस्थिखौ

       गोसोनि बे हास्थायनाय

       आंथ जेबो मिथिया नाथाय

       गोसोनिसो फोरमायथि....

bodo love shayari image, bodo shayari download
bodo-love-shayari-images


 • जानो हागौ आं नोंनि

        गिबि अन्नाय नङा,

        थेवबो आंनो नोंनि जोबथा

        अन्नाय जाना थागोन....

 

bodo love shayari pics download, bodo love shayari
bodo-love-shayari-pics


 •   रागाया नोंनि गन्थं बिजौआव

         खुद्रिनाय नोंनि गुस्थि बिजौआव,

        खुदुमब्ला नोंनि जाहाबनाय खावलाय

        सैसोगोन नोंनि गासैबो आंलाय।।

 

bodo funny shayari image, bodo funny shayari pics
bodo-love-shayari-pics


 •  
  बे जिउवाबो मासे सोमो नांथाव

         नोंनि अन्नायाव आं बोदोर,

         नाथाय नों बोदोर गुबुन्नि अन्नायाव....

 

bodo love shayari pics download, bodo sad shayari
bodo-sad-shayari-pics


 •  खाफालनि गोजा सिन्दुरा आंखौ

        बावनो थिन्दों नोंखौ

        दं आंनावबो दफासे आबिर

        बेनोल फारागदि

        बेयो थुजायो गुबुन्नि खाफालाव।।

 bodo shayari pics, bodo shayari image
bodo-sad-shayari-pics

      
 •    नोंनि रागा नोंनि मिनिनाय

         थोर जावलिया होन्ना बिखायाव सौनाय,

         थालांबाय गोरबोआव दाखा खाना

        थेवबो दिनैबो नों आंनिनो सैनाय....


bodo sad shayari pics, bodo sad shayari images
bodo-sad-shayari-imagesPost a Comment

1 Comments

If you have any doubts, please inform me