Recents in Beach

Bodo Shayari Images | Bodo Love Shayari | Bodo Sad Shayari

Bodo Shayari Images

Bodo Love Shayari | Bodo Sad Shayari


Bodo Shayari Images, Bodo Love Shayari
bodo-shayari-images

1

बेलासे बै बुब्लियाव

दैमा सेरनि दंफां सिङाव

फैयोमोन नों आंनि अन्नायाव

हरखाब मा जाखो?

दिनैलाय सफैयाखै माथो दाबो

अ' फाग्लि बावगोमादोंसो आंबो

नोंदि नागारलांबाय खोन्थायासैबो।।


Belase bwi bubliyao

Dwima serni dongfang singao

Fwiywmwn nwng angni onnaiyao

Horkhab ma jakhw?

Dinwilai sofwiakhwi mathw dabw

Oh.. fagli baogwmadwngsw angbw

Nwngdi nagarlangbai khwnthayaswibw..


Bodo Shayari HD Images | Bodo Shayari Download

2

नोंनि आगानफ्रोमबो आंखौ मोनगोन

जानो हागौ आं नोंनि गोजानाव,

थेवबो खाथियाव मोन्दांगोन-

आं नोंनि जाथों एबा दा जायाथों

जेब्लायबो नोंनि अन्नाया

आंखौ सिमब्रेफैगोन।।


Nwngni aganfrwmbw angkhwu mwngwn

Janw hagwu ang nwngni gwjanao,

Theobw khathiyao mwndangwn-

Ang nwngni jathwng eba da jayathwng

Jeblaibw nwngni onnaiya

Angkhwu simbrefwigwn..

Bodo Shayari Images, Bodo Love Shayari, Bodo Sad Shayari
bodo-shayari-images

Bodo Love Shayari | Bodo Sad Shayari

3

गोसो थोयो नोंखौ

आंनि जिउनिख्रुयबो बांसिन

आं गिया थैनायखौ

नाथाय सैसोनो हाया नोंजों जुदा जानायखौ,

हायोब्ला नाजावना नाय गुबुनखौ

मोन्नाय नङा आं बादि बांसिन अन्नाय।।


Gasw thwyw nwngkhwu

Angni jiunikhruibw bangsin

Ang giya thwinaikhwu

Nathai swiswnw haya nwngjwng juda janaikhwu,

Haywbla najaona nai gubunkhwu

Mannai nonga ang badi bangsin onnai..

Bodo Love Shayari, Bodo Sad Shayari
bodo-shayari-images


4

जेब्ला निजोम मेगना

मेगनजों रायज्लायनो हमसै

अब्लानो मोजां मोन्नायाबो जागायसै

आंथ नोंखौ गोसो खांनानो बोदोरखासै

मिथि हाला माब्ला सान आरो हर जासै।।


Jebla nijwm megona

Megonjwng raijlainw homswi

Oblanw mwjang mwnnaiyabw jagaiswi

Angtho nwngkhwu gwsw khangnanw bwdwrkhaswi

Mithi hala mabla sun arw hor jaswi..

Bodo Love Shayari, Bodo Sad Shayari
bodo-shayari-images

5

सैथोखौ बुंब्ला बियो सिमां सानो

दुखु फोरमायोब्ला बियो जंखायनाय सानो

बेसेदि निस्थारै बिखौ आं अनो

खालि बिल एदावनाय सानो।।


Swithwkhwu bungbla biyw simang sanw

Dukhu fwrmaywbla biya jongkhainai sanw

Besedi nistharwi bikhwu ang onw

Khali bilo edaonai sanw..

Bodo Love Shayari, Bodo Sad Shayari
bodo-shayari-images


6

गिबि मोजां मोन्नो गोसोआ सायखयो जायखौ

बियो जिउआव फै दाफै

गोसोआवथ बिनो राज खालामो।।


Gibi mwjang mwnnw gwswa saikhoyw jaikhwu

Biyw jiuao fwi dafwi

Gwswaotho binw raaj khalamw..

Bodo Shayari Images, Bodo Love Shayari, Bodo Sad Shayari
bodo-shayari-images

Bodo Love Shayari | Bodo Sad Shayari

7

आंखौ दुखु नुना बियो बुंबाय-

आं थानायाव नोंखौ रावबो दुखु होनो हाया सना...

नाथाय, सानसे एरैबादि जाबायदि-

जिउनि लास हायै दुखुखौ

बिनिफ्रायनो मनोजोब्बाय।।


Angkhwu dukhu nuna biyw bungbai-

Ang thanayao nwngkhwu raobw dukhu hwnw haya sona...

Nathai, sanse erwibaidi jabaidi-

Jiuni laso haywi dukhukhwu

Binifrainw mwnjwbbai..

Bodo Sad Shayari, Bodo Shayari Images
bodo-shayari-images


8

जोबोद बिखा खामहाबनाय मोनो सना

नोंनि अनगा-

रावखौबो अनफिन्नो हायासैबो सना

नोंनि अनगा-

साना जौलांबाय हराबो थौलांबाय

सोलोंनोबो रोङासै थावरिनो

नोंनि अनगा-


Jwbwd bikha khamhabnai mwnw sona

Nwngni omga-

Raokhwubw onfinnw hayaswibw sona

Nwngni onga-

Sana jwulangbai horabw thwulangbai

Swlwngnwbw rwngaswi thaorinw

Nwngni onga..

Bodo Sad Shayari, Bodo Love Shayari
bodo-shayari-images

9

नोंनि फंसे राव खोनासंनो

गोसोआ जावरिखाङो

नोंखौ नेनानै गोरबोआ हांखुर जायो

बे गोसोआ आंनि जानानैबो

गुबुन्नि थाखैसो मावखाङो।।


Nwngni fongse rao khwnasongnw

Gwswa jaorikhangw

Nwngkhwu nenanwi gwrbwa hangkhur jayw

Be gwswa angni jananwibw

Gubunni thakhwilo maokhangw..

Bodo Love Shayari, Bodo Shayari Images
bodo-shayari-images

Bodo Love Shayari | Bodo Sad Shayari

10

नोंखौ लानानै सुजुदोंमोन गंसे संसार

मिथि मोनाखैमोन नोंदि सादों खैसार

मा दाय खोन्थासाय आंनो

नोंखौ फोथायनाया ना अनफेनाया।।


Nwngkhwu lananwi sujudwngmwn gongse songsar

Mithi mwnakhwimwn nwngdi sadwng khwisar

Ma dai khwnthasai angnw

Nwngkhwu fwthainaya na onfenaya..

Bodo Sad Shayari, Bodo Shayari Images, Bodo Love Shayari
bodo-shayari-images


11

मेगन्नि मोदैखौ नुनाथ

जायो बयबो दुखु

बे रजेनियानो जा एबा

सावथुन्नि एक्टरनियानो जा

नाथाय गोरबोनिफ्राय

बोहैनाय फुवा फुवा मोदैखौसो

सोर नुना थालिम होनो।।


Megonni mwdwikhwu nunatho

jayw boibw dukhu

Be rojenianw ja eba

Saothunni actor niyanw ja

Nathai gwrbwnifrai

Bwhwinai fuwa fuwa mwdwikhwusw

Swr nuna thalim hwnw..

Bodo Sad Shayari, Bodo Shayari Images, Bodo Love Shayari
bodo-shayari-images

Bodo Shayari Video

12

आंनि अन्नायनि सोलाय नाङा जेबो नोंनिफ्राय

नाथाय मोनसे खोथाल

गोसोआव लाखिमोन्दि-

सोरनिबा जानायनि सिगां

आंनोबो खोन्थामोनदि

मानोना नों आंनोबोथ रादाय होना दोन्दोंमोन।।


Angni onnaini swlai nanga jebw nwngnifrai

Nathai mwnse khwthalo

Gwswao lakhimwndi-

Swrniba janaini sigang

Angnwbw khwnthamwndi

Manwna nwng angnwbwtho radai hwna dwndwngmwn..

Bodo Shayari Images, Bodo Sad Shayari
bodo-shayari-images


13

नोंनि गोदै गोदै रायलायनाय

बायसि बायसि जोथोन लानाय

बहा थांखो रजे बेफोर—

दिनै मानो खोबथेबाबो खोबथेख हायै

बिसिना गालांखो आंखौ

बुथुमख हायै सिफायना गालांखो आंखौ।।


Nwngni gwdwi gwdwi railainai

Baisi baisi jwthwn lanai

Boha thangkhw roje befwr--

Dinwi manw khwbthebabw khwbthekho haywi

Bisina galangkhw angkhwu

Buthumkho haywi sifaina galangkhw angkhwu..

Bodo Sad Shayari, Bodo Love Shayari, Bodo Shayari Images
bodo-shayari-images

Bodo Love Shayari | Bodo Sad Shayari

14

नोंनि मिनिखैरेनाया फासिनि दौलें

बोगथाबो नों थाबायना बालें बालें

हमनो थांबोला रिमोनलायो ना खुसिया

बोजबनो नागिरब्ला गुस्लायो खांसुलिया।।


Nwngni minikhwrenaia fasini dwuleng

Bwgthabw nwng thabaina baleng baleng

Homnw thangbwla rimwnlayw na khusia

Bwjobnw nagirbla guslaiyw langsunia..

Bodo Shayari Images, Bodo Love Shayari
bodo-shayari-images

15

रजे नों मानो नेवसिलांखो

नोंनि मिलौदो रादाया बहा थांखो

हायासै आंबो थावरिनो

गोबानोसै आंबो लैथोमाखौनो।।


Roje nwng manw neosilangkhw

Nwngni milwudw radaya boha thangkhw

Hayaswi angbw thaorinw

Gwbanwswi angbw lwithwmakhwunw..

Bood Shayari Images, Bodo Sad Shayari, Bodo Love Shayari
bodo-shayari-images

Bodo Funny Shayari

16

थैनाय थांनायनि रादाय खानायानो

मोजां मोन्नाय नङा,

गोदै गोदै मिनिना हायना लुफावनायाबो

गोसो थोनाय नङा,

अ आंनि अनजाग्राफोर......

गोसो थोनाया बेसो—

जाय दैयाव बोहैलांनाय नोंनि

मोदैखौबो सिनायनो हायो।।


Thwinai thangnaini radai khanayanw

Mwjang mwnnai nonga,

Gwdwi gwdwi minina haina lufaonayabw

Gwsw thwnwi nonga,

Oh angni onjagrafwr......

Gwsw thwnaya besw--

Jai dwiao bwhwilangnai nwngni

Mwdwikhwubw sinainw hayw..

Bodo Shayari Images, Bodo Sad Shayari
bodo-shayari-images

17

समजों लोगोसे सोलायफा

नङाबा समखौ सोलायनो सोलों

राहा गैया होन्ना दा दुसि

जेखि हालोदावनो दावगानो सोलों।।


Somjwng lwgwse swlaifa

Nongaba somkhwu swlainw swlwng

Raha gwia hwnna da dusi

Jekhi halwdaonw daoganw swlwng..

Bodo Love Shayari, Bodo Shayari Images
bodo-shayari-images

 


Post a Comment

0 Comments