Recents in Beach

Elon Musk Top 4 Rules Of Success | Elon Musk Success Story

Elon Musk Top 4 Rules Of Success | Elon Musk Success Story :

Elon Musk - देरहानायनि मोनब्रै खान्थिElon Musk Top 4 Rules Of Success, Elon Musk Success Story
elon-musk-top-4-ruls-of-success

        Elon Musk नि उन्दै समा जोबोद दुखुजों बुंफबनायमोन। बिनि बिमा बिफाहा दिभर्स जाबायमोन। बिखायनो बियो गावनि बिफाजों थायोमोन। जायनि जाहोनाव बेफोर जाथाया Elon खौ गोबां Mentally Torture खालामोमोन। फरायसालिनि गथफोराबो बिखौ बुयोमोन। खेबसेथ माखासे गथफोरा बिखौ एरैबादि गाज्रियै बुबायदि बिखौ सपतासेनि थाखै Hospitalize खालामनो गोनां जादोंनमोन। रावबो Elon खौ गोरों गथ होन्ना सानामोन। नाथाय Elon नियाव मोनसे मोजां गुन दंमोन बियो उन्दैनिफ्रायनो जोबोद बिजाब फरायोमोन। School नि बिजाब नङा, नाथाय जाय आयदायाव बिहा गोबां Interest दं बै आयदाजों गोरोबनाय बिजाबफोरसो बियो फरायोमोन। Elon बिमाया खोन्थादों दि Elon आ 5 – 10 घन्टाहालागै बिजाब फरायोमोन। बन्ध मोनोब्लाथ बियो गांनै गाहाम बिजाब फरायजोबोमोन। बिमाया Elon खौ नआव नुवाब्ला सिदा न खाथिनि मोन्नै लाइब्रेरिआव नाहैयोमोन जेराव Elon आ फ्राय थायो। बै मोन्नै लाइब्रेरिआवबो बियो गासैबो बिजाबफोरखौनो फरायजोब्बाय दि आरो फरायनो आद्रा गैलामोन। बेखायनो बियो बै मोन्नै लाइब्रेरिखौ गोदान बिजाब लाबोनो बुंबाय थायोमोन। उनाव बियो जेब्ला फरायनो जेबो गोदान मोनासै अब्ला बियो Encyclopaedia Britannica खौनो फरायना फोजोबो। सानसेखालि बिनि सासे लोगोआ बिखौ सोंबाय दि नों Rockets Planet Energy नि बागै इसेबां बोरै मिथिगौ होन्ना। अब्ला Elon आ जोबोद सिरियास जाना फिनबाय दि आं गोबां बिजाब फरायो। गोसोआव ला बेखायनो साथि Point आ जाबाय --

Rules Of Success Elon Musk

Learn Like Crazy:

बेखायनो बयनिख्रुय Important जाय नोंथांखौ Elon बायदि जानायाव हेफाजाब होगोन बे जाबाय बिजाब फरायना ग्यान लानाय।

     Elon आ मालायबादि खालि बिजाबल फरायबाय थायो मालाबाबो जेबो Create खालामा बिबदि नङामोन, In fact बियो 12 बोसोर बैसोआवनो बिजाब फरायना Coding  खालामनो सोलोंनायमोन। Elon आबो गुबुन गथफोर बादिनो गेम गेलेनो जोबोद मोजां मोनोमोन, बेखायनो बियो गावनो मोनसे गेम Code खालामबाय Blasterमुंनि। जायनि थाखाय बियो 500 $ बान्थाबो मोन्दोंमोन। बे गेमखौ सासे Google Software Engineer Internet  आवबो होबाय। बेखौ Google आव Search खालामना गेलेनोबो हागोन।


बे Habit फोरा नोंथांखौ मालाबाबो धोनि जाहोनाय नङा | Habits of Unsuccessful People Bodo


 Elon Musk South Africa आव जोनोम जोदोंमोन। बै समाव बियो South Africa नि Government खौ इसेबो मोजां मोनामोन। बिबदियाव बियो बै Government नि Military आव खामानि मावनाया समभब नङामोन। जायखौ बे हादरनि बयबो बे खामानिखौ मावथारनांगौमोन। बेखायनो बियो South Africa खौ नागारना Canada आव थाहैयो। बैयाव बियो गोबां बायदि रोखोमनि फिसा बिला खामानि मावनानै जिउ खुंदोंमोन। आरो बियो US निफ्राय Physics आरो Business आव दिग्रि लाना गावनि फरायनायखौ फोजोबो। बै समाव इन्टारनेटआ जोबोद सोलिफुहांदोंमोन। बै समाव बिहा जेबो मोजां साख्रिबो गैयामोन बेखायनो बियो मोनसे इन्टारनेट बेस कम्पानि खुलिनो सानो। आइदियाआ बेमोनदि बै समाव जायखिजाया Business नि इनफरमेसन लानो थाखै Yellow Page बिजाबखौ बयबो बाहायोमोन। बै बिजाबनि गासै इनफरमोसनफोरखौ बियो लाजोबना इन्टारनेटआव होगोन। जायनि जाहोनाव मानसिफोरा  Yellow Page बिजाबनि गोनांथि जानाय नङा। Basically गोरलै रावाव बुंनो थाङोबा Local Business खौ इन्टारनेटआव लाबोनाय। बे खामानिया सुबुंफोरनि थाखै जोबोद मोजाङै Successful जाबाय। मानोना बिनि कम्पानि Zip2 आरो Compact खौ 307 Million Dollar नोगोद रासि आरो 34 Million Dollar स्टक अक्सन आव बायो। बे Deal  आव बियो गासै 22 Million Dollar मोनो। बे समाव बिहा 28 बोसोर बैसोल जादोंमोन।

Elon Musk Ruls For Life

     नैथि Point खौ आं “The 7 Habits of Highly Effective People” बिजाबनिफ्राय Inspire जाना लिरदों।

Proactive Creator:

Elon आ गोसो जायोबा गुबुनफोरबादिनो गेम गेले गेलेनो बुंनो होयोमोन दि आरे जोंनियालाय Government आनो मोजां नङा, आंनि रायजोआव जेबो थिग नङा। नाथाय बियो बिबदि खालामाखै। बियो जेब्लायबो Active थायोमोन जिनिसफोर सोरजियोमोन आरो जि मावनो सानो बिनि थाखै Action लायोमोन। बिबदिनो Proactive Creator नोंथाङाबो जानो नांगोन। 28 बोसोर बैसोआवनो Millionaire जानायनि उनाव बियो हास्थायब्ला आरामै जिराय जिराय जानो हायोमोन जेबो मावालासिनो। नाथाय बियो बे Achievement जों गोजोन्नाय गैयामोन मानोना बियो आरो गिदिरसिन खामानि मावनो गोसोमोन। जाय खामानिजों बुहुमा सोलायो। बेखायनो बियो गावनि खामायनाय फैसाखौ लाना Finance लाइनाव थांबाय। बेव थांना बियो नुहैबायदि रां खावरिखौ लाना गोबाव समनिफ्रायनो जेबो गोदान Invention जायाखै। दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम फैसा हरनो थाखै जोबोद गोब्राब जायोमोन। सपता एबा दानफा गाहाम बारलायलाङोमोन गांसे चेक खौ मोनसे हादरनिफ्राय गुबुन दाबसे हादरसिम सहैनायाव। बेखायनो बियो मोनसे एरैबादि कम्पानि बानायनो खामानि मावजेनो जाया Finance Industry आव मोनसे Revolution लाना फैबाय। आरो बेयो मोनसे Leading Payment System जायो गासै बुहुमावनो जायखौ जों दिनै PayPal होन्ना बुङो। PayPal खौ Elon आ गोबां गोरों मोनसिफोरजों लोगो जाना बानायदोंमोन। जायखौ PayPal माफियाबो बुङो। मानोना जाय सुबुंफोरानो बे ग्रुपआव दंमोन बिसोर गासैबो उनावबो गाव गाव गोबां गिदिर गिदिर कम्पानिफोर बानायो जेरैहाय YouTube बेनि Founder आबो बै ग्रुप आव दंमोन। दिनै YouTube खौ सोर मिथिया। दा PayPal खौ Ebay आ 2002 मायथायाव 1.5 Billion Dollar आव बायो। बेयाव Elon आ गासै 180 Million Dollar मोनो। दाबो बियो इसिबां बुरजा फैसा मोन्ना बहाबा Island फोर बायना आरामै जानो हायोमोन। नाथाय आरोबाव बियो गावनि Profit खौ लाना मोनसे एरैबादि कम्पानि बानायनायाव लागायो जाय सानसे गासै Humanity खौनो बासायनो हागोन। बुहुमखौ सोलायहोनो हागोन। गिबियाव फैबाय SpaceX Company बिनि उनाव Tesla आरो Solar City आरो दा माखासे बोसोरफो सिगांसो फैनाय Boring Company.


Billionaire फोरनि मोन 6 Habit फोर | Successful सुबुंफोरनि Habit फोर


 So बेफोर गासैबो जोंखौ थामथि लेसन फोरोङो जे Never Settled With Just Good. जदि नोंथाङाबो Elon बायदि जानोबा मालाबाबो थिग थाग जासाबगोन होन्नायाव Settled जानो नाङा। जेब्लायबो गावखौनो गाव Challenge खालाम, Grow खालाम आरो गिदिर गिदिर खामानि मावनो सान Action लाना। गोबां सुबुंफ्रानो जानो हागौ सान्दों दि Elon आ सासे जोबोद लुबैसुलामोन जाया बांसिन निफ्राय बांसिन फैसा खामायनो सानोमोन। बेखायनो बियो इसिबां फैसा खामायनायनि उनावबो थाथआखै। नाथाय बे सैथो नङा। सैथोआ बेसोदि बियो उन्दैनिफ्रायनो Comics आरो बिजाबफोर फराय फराय सिमां नुयोमोन दि गाव सानसे एरैबादि खामानि मावगोन जायनि गेजेरजों बियो गासै बुहुमखौ सोलायनो हायो आरो गासै मुलुगखौनो बासायनो हायो। जेरैहाय Comics बिजाबफ्राव हिरफोरा बासायो। बेखायनो बियो 2002 आवनो SpaceX Company खौ बानायो। बे Company नि थांखिया जाबाय सानसे Common  सुबुंफोरखौबो March आव दैथायहरनो हायो। जाहाथे सुबुं माबारिया March खौबो गावनि न बानायहैनो हायो। जदि सानसे इयुनाव जोंनि बुहुमा जोबस्राङोबाबो (आरो जानायनि गोबां Chance बो दं) अब्लाबो जों बैयाव थाहैनो हागोन। नाथाय बिनि बे सिमाङाव रावहाबो फोथायनाय गैयामोन। बेखायनो बियो हारसिंनो गावनि 180 नि मादाव 100 Million Dollar Invest खालामो SpaceX Company आव।

Elon Musk Biography In Bodo

2006 आव बियो नुबायदि जों बयबो दिनै गाबोन माबोरै Fossil Fuels आव बेसेबांबा बांसिनै सोनारग्रा जाबाय Energy नि थाखै। बिनिखायनो बियो  Solar City आव गोसो होबाय जाहाथे जों Petrol Diesel Gas बायदि जिनिसफोरखौ बाहाय बाहाय गावनि बुहुमखौ फोजोबस्रांना लाया। जेरै जों दिनै Pollution खालाम खालाम जोंनि बुहुमखौ फोजोबस्रांगासिनो। Solar City नि थांखिया जाबाय जों बयबो सान नि Energy निफ्राय Electricity दिहुन्नो हायो आरो बुहुमनि Electricity नि जेंनाखौ Solve खालानाय। आरो बेल नङा बियो 2003 आव Tesla Company आव खामानि मावनो जागायजेनो। मानोना बियो हास्थायोमोनदि जों Electric Car सालायो जेबो Pollution गैया जासे आरो बेबो Stylish गारि। मानोना मानसिफोरा नुनायाव मोजां नङै फिसा Electric Car खौ मोजां मोनामोन। बेखायनो बिनि Tesla Car फोरखौ खौ Sports Car बादि नुयो। लोगोसे बे गारिया Environment नि थाखैबो जोबोद मोजां। Elon Musk हा सिमां दंदि गासैबो Car फोरा Electricity आव खारो। आरो बियो गासै Tesla Car नि बिगोमाफोरखौ फ्रिआवनो Charge खालामनो होगोन गारिखौ बेबो Life Time बावसो। माने मानसिफोरा Petrol Diesel नि मुङाव आरोबाव मालाबाबो फैसा खरस खालामनो नांनाय नंलिया। बेखायनो मुलुगनि माखासे गिदिर गिदिर Company फोरा Elon नि Success जानायखौ लुबैया। जदि ElonSuccess जायो अब्ला जोबोद गिदिर गिदिर Company फोर Even Country फोरा गोबां लस जागोन।

ब्रैथि Point  आव दं --

     Problem Solving Vision

Vision खौ एरैबादि गिदर नु दि बुहुमनि गिदिर गिदिर Problem खौबो Solve खालामनो हायो आरो नोंनि जिउआ फिसा जानानै थाया। Elon आ बे मुलुगखौ लाना गोबां Problem Solving Vision नुदों। बेखायनो बियो दिनै मोनसे समावनो मोन्थाम मोनब्रैनिबो बारा Company फोर सालायगासिनो दं। जेराव Normal सुबुंफोरा मोनसे Company खौ सालायनोनो गोब्राब जायो। नाथाय Elon आ मोनब्रै Awesome Company फोर सालायगासिनो दं। बेबो गासै Company फोरानो Billion Dollar नि गोजा। बे Company फोराव बियो गावनि गासै समफोरखौनो Invest खालामो। मोनसे Interview आव बिखौ सोंलु सोंदोंमोन दि बियो बेफोर गासैखौबो बोरै मेनेज खालामो। मा जिनिसा बिखौ इसेबां खामानि मावनो Motivate खालामो सानफ्रोमबो। अब्ला बियो फिनदोंमोन दि जेब्ला आं जोंनि इयुनखौ सानहरो अब्ला मोजां मोजां Feelings  फोर फैथों जे इयुनाव जोंहा माबा मोनसे मोजां खामानि जागोन होन्ना। आरो बेखायनो मोनसे मोजां इयुन (Future) खौ बानायनायनि Vision आनो आंखौ सानफ्रोमबो Motivate खालामो खामानि मावनो गाज्रि निफ्राय गाज्रिसिन समफोरावबो। 2007-8 सो समाव Elon हा जेब्ला Divorce जादोंमोन बै समाव बिनि मोन्थाम Company फोरा जोबोद लस आव दंमोन। Market Crash जादोंमोन। गासैयावबो लसल जादोंमोन। SpaceX नि गिबि मोन्थाम Rocket Launch आ फेलें जादोंमोन। Tesla Company आबो बन्ध जाथारनोसैमोन। मानोना Company नि आखायाव Company सालायनो खालि सपतासेलिल फैसा दंसैमोन। अब्ला Elon नि आखायाव मोननैल Option दोंमोन। Tesla खौ बन्ध खालामनाय नङाबा गावनि गासै थाबावनाय जमापुन्जि जायखौ बियो PayPal खौ फान्ना मोन्नाय रांफोरखौ Tesla आव Invest  खालामजोबनाय। मानोना दा रावबो Investors फोरा Tesla याव Invest खालामनो नागिरलामोन। अब्ला Elon आ गावनि गासै थाबावनाय फैसाफोरखौ Tesla याव Invest खालामजोबो। आरो बिनि बिबदि हिम्मटजों Business आव थाथाब्बाय थानायजोंनो बियो  मोजां फिथायबो मोन्नो हाबाय। SpaceX नि ब्रैथि Rocket Launch आ जाफुंसार जायो। जायनि थाखै NASA आ बे Company जों 1.5 Billion Dollar नि Deal Sign खालामो। Tesla याबो 40 Million Dollar नि अरदार मोनो बेटारि बानायनायनि। आरो 50 Million होदेरबावना बै Company आनो Tesla नि 10% Share बायना लायो। बिनि उनाव Tesla आ सरकारनिफ्रायबो 465 Million Dollar नि लन मोनो। बे लनखौ बियो सुखजोबबायबो Interest जों लोगोसे। आरो Solar City आबो America नि बयनिख्रुयबो बांसिन Solar Service Provider Company फोरनि मादाव मोनसे जाबाय।

     बेफोर खोथाफोरखौ आं नोंथांमोन्नो Elon Musk नि Biography बिजाब “Elon Musk” Ashlee Vance निफ्राय खोन्थादों। नोंथांमोना फरायना थारैनो Inspire जाबायब्ला आंनो कमेन्टआव खोन्था।


Post a Comment

0 Comments